Home  About Us  People  Topics  Articels  Chinese 
  People  
 
People

                                   

Hang Ye                                               Xinbo Lu                                              Jun Luo

Professor of economics                            Professor of economics                            Assistant professor of economics

The president of the academic                  The director of the CEBD                           The vice director of the CEBD

            committee of the CEBD                xinbol@zufe.edu.cn                                  luojun@zufe.edu.cn

hangye@zju.edu.cn
                                                  

Nai Ding                                               Heng Zheng                                        Yundong Ji                    

Professor of neuropsychology                   Associate professor of economics             Assistant professor of economics      

Adjunct researcher of the CEBD                Researcher of the CEBD                          Researcher of the CEBD

ding_nai@zju.edu.cn                                hengzi421@163.com                                jiyundong@163.com
                                     

Hangshi Xu                                         Jiahui Li                                              Shuguang Jiang

Assistant professor of physics                  Assistant professor of ecopsychology      Assistant professor of economics

Researcher of the CEBD                          Researcher of the CEBD                         Researcher of the CEBD

xhs32@163.com                                     jiahui_li@zufe.edu.cn                              jsg123000@sina.com
                                        

Hong Zhang                                       Yan Li                                                    Haoli Zheng                                  

Assistant professor of economics            Assistant professor of economics               PhD student in Economics

Researcher of the CEBD                         Researcher of the CEBD                           Assistant researcher of the CEBD

poyeker@gmail.com                               liyan5199@163.com                                 stephen36808@hotmail.com                   
                                    

Daqiang Huang                                  Shu Chen                                             Lijian Ying                                        

PhD student in Economics                       PhD student in Economics                       PhD student in Economics

Assistant researcher of the CEBD             Assistant researcher of the CEBD             Assistant researcher of the CEBD

hdqjerry@163.com                                   hzchenshu@126.com                              ylj0251124@163.com  

                                                               

Siqi Wang                                            Wenmin Guo                                       Yujiao Yang                                      

PhD student in Economics                       PhD student in Economics                      Master graduate student                          

Assistant researcher of the CEBD             Assistant researcher of the CEBD            Assistant researcher of the CEBD

wsq2424@163.com                                 gwmzju@163.com                                   yangyujiao77@foxmail.com